Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA O NAZWIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW MIEDZYNARODOWYCH Z SIEDIZBĄ W POZNANIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW MIEDZYNARODOWYCH, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań
2. Stowarzyszenie dla realizowania swoich celów działa na terenie i za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Poznaniu

§ 4

Stowarzyszenie nie zamierza tworzyć terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

Rozdział II
Cele i formy działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju inicjatyw międzynarodowych mających na celu:

 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego – działanie na rzecz rzeczywistej zmiany społecznej.
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami;
 • popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami globalnymi oraz dążenie do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych i międzynarodowej współpracy rozwojowej
 • działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • zwiększenia dostępu do edukacji,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji
 • działanie na rzecz zbliżenia i współpracy środowisk profesjonalnych
 • działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • wspieranie aktywności społecznej obywateli, w tym szczególnie grup społecznych takich jak: nauczyciele, młodzież, młodzież akademicka, dzieci, kobiety oraz innych wymagających pomocy.
 • działanie na rzecz rozwoju rejonów pogranicza „kulturowego i narodowościowego”

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, staży, seminariów i innych działań edukacyjno-szkoleniowych oraz organizowanie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali, pokazów teatralnych i filmowych
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i informacyjno-promocyjnej oraz produkcję artystyczną
 3. promowanie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii,
 4. prowadzenie działalności badawczej, naukowej, doradczej i archiwalnej,
 5. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej
 6. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym
 7. organizowanie programów stypendialnych
 8. wspieranie działań dobroczynnych i humanitarnych
 9. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, ośrodkami społecznej komunikacji zainteresowanymi w szczególności rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

§ 9

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących sferach: kultura, oświata, edukacja, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny.

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w następujących dziedzinach zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • 18.11.Z Drukowanie gazet
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym
 • 59.13.Z. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystyczne
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 91.01.B Działalność archiwów
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

2. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, któremu bliska jest idea działania Stowarzyszenia

§ 14

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 16

1. W poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Od odmownej decyzji zainteresowany może odwołać się pisemnie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
2. Uchwała o przyjęciu nowego członka jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów Zarządu

§ 17

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) Uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
d) Korzystania z zaplecza technicznego Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e) uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski.
3. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
c) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która to członkostwo nadała,
d) wykluczenia przez Zarząd, w razie poważnego naruszenia statutu lub interesów Stowarzyszenia, działania na jego szkodę albo w razie dwuletniej zaległości w opłacaniu składki członkowskiej.
2. Członek, któremu grozi utrata członkostwa jest wzywany wcześniej przez Zarząd do złożenia wyjaśnień.
3. Uchwała o wykluczeniu członka jest podejmowana kwalifikowana większością 2/3 głosów
4. Członek wykluczony przez Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie, za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie, w czasie najbliższego posiedzenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
3) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku zaistnienia vacatu w składzie władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Walnemu Zebraniu przysługuje prawo kooptacji nowych osób w czasie trwania kadencji na brakujące funkcje w wybieralnych władzach Stowarzyszenia.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, chyba że przepisy prawa przewidują głosowanie tajne.

§ 20

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tj. godzinę po upływie pierwszego terminu. W takim przypadku uchwały zapadają, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Zasada zwoływania Walnego Zebrania w drugim terminie i tryb podejmowania na nim
uchwał, opisane w ust. 2, ma zastosowanie do wszystkich jego posiedzeń
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie obraduje na posiedzeniu:
1) zwyczajnym,
2) nadzwyczajnym.
3. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem wyjątków w statucie przewidzianych.
8. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania, zwany dalej Przewodniczącym”, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie posiedzenia Walnego Zebrania decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

1. Jako najwyższa władza Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie:
a) ustala główne kierunki i programy działalności Stowarzyszenia,
b) uchwala statut i jego zmiany,
c) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jak też o przeznaczeniu jego majątku,
d) wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną
e) ustała wysokość składki członkowskiej
f) ocenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
h) nadaje i pozbawia członkostwa honorowego,
i) decyduje w sprawach udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej na zakończenie kadencji,
j) podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Stowarzyszenia

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
2. Zarząd Stowarzyszenia jest jednoosobowy.
3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Do składania oświadczeń woli, reprezentacji stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Do ważności uchwał zarządu wystarczające jest samodzielne oświadczenie złożone przez Prezesa Zarządu.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania
2) ustalanie bieżącego planu działalności oraz budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swojej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym Zebraniu,
11) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz desygnowanie przedstawicieli do tych organizacji i na ich zjazdy.
12) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania sie przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w trybie jawnym, zwykła większością głosów, w
obecności wszystkich swoich członków.
2. Komisja Rewizyjna może zdecydować o głosowaniu w trybie tajnym

§ 28

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących badanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dotacji, subwencji państwowych, samorządowych i społecznych oraz zbiórek publicznych
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) działalności gospodarczej,
5) odsetek bankowych

§ 30

Stowarzyszenie nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, w stosunku do jego członków, członków organów władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,
4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jej organów władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5.Realizujac cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy członków, może jednak zatrudnić pracowników i współpracowników do prowadzenia swych sprawa na podstawie umów o pracę lub umów o charakterze cywilnoprawnym

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisje Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Rozdział VII

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.