Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania
informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

 

„ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ”

Magdalena Lachowicz

 

Współczesna definicja społeczeństwa obywatelskiego to modernistyczna koncepcja trzeciego sektora, hybryda pomiędzy rynkiem a państwem.  W rosyjskich warunkach przyjmuje ona karykaturalną formę społeczeństwa obywatelskiego pozbawionego głębokich tradycji i konstruowanego pod  ścisłą kontrolą ze strony władz na jej różnych poziomach: centralnym, federalnym,  regionalnym, samorządowym. Przed upadkiem ZSRR, w warunkach  planowanej i scentralizowanej gospodarki, nie można było bowiem mówić o społeczeństwie cywilnym w kategoriach społeczeństwa rynkowego. Termin  „społeczeństwo obywatelskie” powstawał w okresie intensywnej walki z prywatną  inicjatywą, w warunkach nacjonalizacji prywatnej własności w ramach  podstawowych gałęzi gospodarki. Paweł Stefan Załęski przypomina, że w ponowoczesnej debacie należy odnosić się do tradycji dyskursu sociéte  civile i francuskich teoretyków życia publicznego. Według badacza przełomowy był 1975 rok, kiedy Valéry Giscard d’Estaing podniósł problem wagi  stowarzyszeń w życiu społecznym i umiejscowił „doktrynę stowarzyszeniową” w centrum neoliberalnego discours giscardien , by kolejno po 1986 roku  polityka François Mitteranda zintensyfikowała tworzenie trzeciego sektora.

Refleksja nad rolą społeczeństwa obywatelskiego wyrosła zatem wokół zachodnich organizacji opiekuńczych, a nie z ruchów dysydenckich w Europie  Wschodniej. Grigorij Ochotin, inspirując się myślą Jürgena Habermasa, charakteryzuje społeczeństwo obywatelskie jako inicjatywy i praktyki spoza   sektora państwowego oraz gospodarczego, zaś relacje między społeczeństwem  obywatelskim a państwem proponuje rozpatrywać jako proces wzajemnej  legitymizacji/delegitymizacji. Lew I. Jakobson wskazuje na systematyczny  proces importowania subsydiów i zasobów rosyjskiego trzeciego sektora, w tym m.in. w formie wzmocnienia samoorganizacji obywatelskiej (średniej klasy) i filantropijnej działalności biznesu, przejęcia wiodącej roli w finansowaniu NGO przez źródła rodzime, wpływie zagranicznych donatorów na formowanie priorytetów i modeli funkcjonowania podmiotów sektora, stopniowej wewnętrznej konsolidacji, strukturalnym przesunięciu w kierunku niepolitycznej dobroczynnej, edukacyjnej i kulturowo-usługowej działalnością.  Współczesny trzeci sektor w Federacji Rosyjskiej jest zróżnicowany pod  kątem organizacji, płaszczyzn ich działalności, grup docelowych, form instytucjonalnych  i skali oddziaływania. Tomasz Wites proponuje podział  zgodny ze strukturą współczesnego państwa, w tym na sektory publiczny (rząd, samorząd i ich agendy), rynkowy (organizacje nastawione na zysk),  ochotniczy (organizacje nieoparte na zasadach wolnej konkurencji, poza  strukturą państwa, kierujące się ideą samopomocy i samoorganizacjii ukierunkowane  na pomoc najbardziej potrzebującym). W tej ostatniej kategorii  badacz umiejscawia organizacje niekomercyjne jako inicjatywy na najniższym  poziomie życia publicznego, oparte o dobrowolne deklaracje członków  i funkcjonujące na podstawie decyzji podejmowanych niezależnie od władz  państwowych. Podział zakłada zatem równorzędność sektora NGO wobec  samorządu i biznesu. Do kategorii NGO nie wpisują się ruchy społeczno-polityczne, związki zawodowe, kluby sportowe i stowarzyszenia czy zjednoczenia  hobbystyczne5. Podczas okrągłego stołu w 2010 roku przeprowadzonego  w Moskiewskim Centrum Carnegie rosyjscy eksperci podkreślali, że  nie istnieje w Rosji pojęcie jednorodnego społeczeństwa obywatelskiego, co
wynika z głębokich podziałów zarówno horyzontalnych, jaki wertykalnych.

Struktura ukazuje dwa złożone podzbiory: ekspertów i aktywistów i organizacje społeczne. W pierwszym przypadku odnotowujemy wyraźny rozdźwięk  między profesjonalizacją działaczy i ich potencjałem ochrony praw a masowym aktywizującym ruchem. Środowisko eksperckie dzieli się ponadto na  nurt liberalny i prokremlowski. Analogiczny podział dotyczy trzech paralelnie funkcjonujących w Rosji sektorów organizacji społecznych: sektora protestacyjnych  organizacji lokalnych, sektora organizacji diaspory i organizacji narodowych, sektora organizacji z przeszłością kryminalną. Eksperci podkreślali,  że dialog z państwem jest nieefektywny, niezinstytucjonalizowany i oparty na personalizacji współpracy, a głos organizacji protestu jest całkowicie  ignorowany przez gremia państwowe7. Późniejsze decyzje władz całkowicie potwierdziły tą tezę.

Dynamikę procesu rozwoju trzeciego sektora w Rosji w latach 90. XX w. pokazują nie tylko dane dotyczące liczby samych organizacji pozarządowych/ niekomercyjnych, ale i liczba aktywnych uczestników inicjatyw trzeciego sektora, która systematycznie wzrastała i w 2000 roku wynosiła szacunkowo około 34 miliony organizatorów, współpracowników lub adresatów pomocy tzw. grup docelowych. Przebudzenie okresu lat 80. zaowocowało bowiem w latach 90. XX w. wzmożoną aktywnością ze strony obywateli, wspieraną  w znacznej części przez fundusze i organizacje pochodzące z zagranicy.

Struktura trzeciego sektora została odziedziczona i w niewielkim stopniu  zmodernizowana. Po dojściu Władimira Putina do władzy nastąpił konflikt  wartości między państwem i społeczeństwem, by w kolejnym dziesięcioleciu  po 2010 roku sukcesywnie przejść przez fazę tłumienia inicjatyw obywatelskich  aż do współczesnych normatywnych ograniczeń działania trzeciego  sektora. To historyczna sinusoida biegnąca od kontrolowanego sektora niepaństwowych inicjatyw w późnym okresie istnienia ZSRR,  poprzez okres zwiększenia swobód obywatelskich do ponownego zwrotu w stronę znacznych  ograniczeń sektora ze strony państwa. O ile pierwszy etap wiąże się z wypracowanymi normami państwa socjalistycznego, zideologizowanego,  opartego o rozwój działań społecznych w ramach zhierarchizowanych struktur partyjnych, o tyle po 1991 roku to problem wchodzący w analizę  możliwości rozwoju systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego w postsowieckiej przestrzeni. W efekcie w Rosji na przełomie wieków  funkcjonowały dwa typy organizacji. Pierwsze to organizacje o genezie sowieckiej, kontynuujące bądź odwołujące się do tradycji organizacji radzieckich,  funkcjonujące nadal po 1991 już jako niekomercyjne podmioty prawne w oparciu o zasoby i zaufanie społeczne pozyskane przez swoich poprzedników.

Wykazują one tendencje do modernizacji i poprawienia efektywności metod działalności. Drugi typ to nowo powołane jednostki prawne, funkcjonujące  ze wsparciem finansowym i metodologicznym partnerów zagranicznych, realizujące innowacyjne podejście do rozwiązywania społecznych  problemów za sprawą sił i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.  Pomimo wysokiego potencjału wśród tych jednostek w latach 90. XX w. i później funkcjonowało wiele pomiotów uzależniających działalność od koniunktury  konkursowej i regulaminów grantowych. W wyniku   endencji spadkowej poziomu finansowania zagranicznego wiele z nich zakończyło  swoją działalność lub było zmuszonych do znacznego ograniczenia jej zakresu. Zmiana zasad finansowania NGO po 2005 roku przysporzyła problemów również tym organizacjom, które do tej pory realnie i stabilnie realizowały swoje cele statutowe.

Ciążenie do autorytaryzmu i nacisk na rozwój hard power w polityce rosyjskiej zapowiada utrzymanie tendencji wzmacniania kontroli społecznej,  również w trzecim  sektorze. Aktualnie dynamizuje się proces konstruowania sieci fasadowych organizacji społecznych w postaci GONGO – „państwowych organizacji pozarządowych” realizujących projekty zgodnie z państwowym zamówieniem i na narzuconych odgórnie zasadach. To model relacji z powodzeniem funkcjonujący w okresie ZSRR, w którym to państwo kontrolowało i korygowało pole aktywności ludzkiej, a organizacje pozarządowe poddane silnej kontroli władz powstawały w procesie odgórnej inicjatywy.  Różnica leży jedynie w sowieckiej słabości sfery prywatnej przedsiębiorczości gospodarczej, która dziś może wykazać się na płaszczyźnie działań w  ramach  rozwijającej się społecznej odpowiedzialności biznesu. To przeczy jednak zasadom funkcjonowania trzeciego sektora w jego modelowej definicji, ale  i jednocześnie przyspiesza formowanie opozycji w społeczeństwie rosyjskim, protestującej jawnie przeciwko narzuconym odgórnie formułom i zasadom.  Paradoksalnie, jak twierdzi G. Ochotin, wrażenie słabości i ucisku państwa bywa pozorne, a społeczeństwo obywatelskie jest aktualnie znacznie silniejsze  niż w poprzednich dekadach. Nastąpiło bowiem przejście od ograniczonej „wolności odgórnej” do świadomego przeżywania wolności i jej oddolnego  kiełkowania. Tezę Ochotina potwierdza zarówno akcja formułowania społecznych obserwatorów wyborów w Rosji, jak i systematyczne akcje  protestacyjne od 2011 roku, przeprowadzane współcześnie w Rosji głównie z inicjatywy oddolnej. Nie zapominajmy jednak, że pomimo autonomicznych  relacji, państwo w Rosji odgrywa nadal decydującą rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tekst został opublikowany w STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 17/2018.