NOWA NARRACJA 2017

PROGRAM

 

 

16   PAŹDZIERNIKA   2017  (PONIEDZIAŁEK)

OTWARTE WYKŁADY 

(Wydział Historyczny UAM, Coll. Historicum Novum, ul. Umultowska 89 D, Poznań, sala 1.63)

10.00 – 11.15 – Niemcy, Rosjanie, sowieci? Problem tożsamości rosyjskich Niemców w badaniach MEMORIAL Deutschland – dr Marit Cremer  (MEMORIAL Deutschland)

11.30 – 12.45 – Sewastopolski mit heroiczny: 150 lat polityki pamięci  –  dr Sergey Rumyantsev (Center for Independent Social Research – CISR e.V. Berlin)

13.00 – 14.30 – Pierestrojka w krytyce feminizmu  –  prof. Elena Zdravomyslova (Europejski Uniwersytet w Petersburgu)

 

DEBATA

17.30 – 19.00 –  Debata – Strach przed przeszłością. O obchodzeniu się z narodowo-socjalistyczną przeszłością w Europie

Uczestnicy: Marit Cremer, Sergey Rumyantsev, Elena Zdravomyslova, Łukasz Jasina (PISM); moderator Magdalena Lachowicz

 

17   PAŹDZIERNIKA   2017   (WTOREK)

OTWARTE WYKŁADY 

(Wydział Historyczny UAM, Coll. Historicum Novum, ul. Umultowska 89 D, Poznań, sala 1.63)

10.00 – 11.15 – Autorytarny reżim i społeczeństwo w Rosji –  prof. Tatiana Worożejkina (Moskiewska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna)

11.20 – 12.40 –  Od imperium do federacji i z powrotem – dr Andriej Zacharow (Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)

13.00 – 14.15 – #KrymNasz. Spór o prawo –  prof. Elena Łukianowa (Wyższa Szkoła Ekonomii, Moskwa)

14.30 – 15.45 – Nowa zimna wojna – albo strategiczna konfrontacja Rosji z Europą – dr Maksim Starczak (Centrum Międzynarodowej Polityki i Bezpieczeństwa Uniwersytet Queen’s)

 

DEBATA

17.00 – 19.00  Debata – „Dialog czy konfrontacja?”

Uczestnicy: Tatjana Warożejkina, Andriej Zacharow, Elena Łukianowa, Maksim Starczak, Wojciech Konończuk (OSW), prowadzenie:  Agnieszka Smólczyńska

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie spotkań na język polski.

 

PROGRAM DO POBRANIA  W FORMACIE .PDF

Zaproszeni goście

  Dr Marit Cremer – socjolog, dyrektor MEMORIAL Deutschland. Obecnie razem z Centrum Niezależnych Badań Społecznych (CISR, Sankt Petersburg) zajmuje się projektem badawczym poświęconym ofiarom GUŁagu „Rozmowa: Dzieci pokolenia GUŁagu”; wraz z MEMORIAL SIC (Sankt Petersburg) projekt: „Trauma deportacji, powrotu i niepowrotu – drugie pokolenie deportowanych rosyjskich Niemców”. Autorka prac badawczych dotyczących uchodźców z Czeczenii i Czeczenów: Angekommen und integriert? Bewältigungsstrategien von Flüchtlingen im Migrationsprozess (2017), Fremdbestimmtes Leben (2007).

 

Dr Łukasz Jasina – doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa (Polska Akademia Nauk – 2011). Obecnie analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Absolwent prawa, historii i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W przeszłości m.in. szef Działu Wschodniego i wieloletni publicysta „Kultury Liberalnej”, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Muzeum Historii Polski. Autor kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularnym.

 

Dr Magdalena Lachowicz – adiunkt w Instytucie Wschodnim na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wiceprezes stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, specjalista w zakresie badania etnonacjonalizmu, procesów narodowotwórczych i zagadnień gospodarczo-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, autor szeregu artykułów naukowych. Od 2012  współpracuje z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Koordynator merytoryczny międzynarodowych projektów w Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych. Zaangażowana w szereg działań aktywizujących młodzież i łączących współdziałanie uczelni, biznesu i trzeciego sektora.
Dr Elena Łukjanowa – adwokat, doktor nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa Katedry Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomii (Moskwa). W latach 2010-2014 deputowana Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej. Dyrektor Instytutu Monitorowania Efektywności Stosowania Prawa przez Izbę Społeczną FR. Działaczka społeczna. Laureatka Nagrody Moskiewskiej Grupy Helsińskiej za działalność na rzecz ochrony praw człowieka. Członkini grupy adwokatów Michaiła Chodorkowskiego.

 

Dr Wojciech Konończuk – kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich; 2007 – 2011- analityk w zespole rosyjskim w Ośrodku Studiów Wschodnich; 2005-2007 – analityk, koordynator ds. projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.
  Dr Sergey Rumyansev – socjolog, współpracownik Center for Independent Social Research – CISR e.V. Berlin. Specjalizuje się w tematyce pamięci historycznej Azerbejdżanu w kontekście konfliktu karabaskiego, postsowieckiej komemoracji na obszarze południowego Kaukazu, tworzeniu bohaterów literackich w polityce kulturalnej i historycznej Rosji oraz zagadnieniem polityki pamięci wokół Sewastopola jako miejsca rosyjskiej pamięci.
   

Dr Maksim Starczak – redaktor działu Bezpieczeństwo międzynarodowe czasopisma „Новый Оборонный Заказ, były pracownik IMEMO RAN i redaktor czasopisma „Пути к миру и безопасности”, pracownik naukowy i współpracownik Centrum międzynarodowej polityki i bezpieczeństwa Uniwersytetu Queen’s (Kanada). Specjalizacja: Stosunki Rosja-NATO, rosyjska polityka w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, kontrola zbrojeń w relacja USA a FR.

 

 Tatiana Worożejkina – politolog, niezależna badaczka, była dziekan Wydziału Nauk Politycznych Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Stały współpracownik i konsultant Moskiewskiego Centrum Carnegiee, Fundacji Gorbaczowa, Centrum Lewady, Fundacji Liberalna Misja; czasopism „Отечественные записки”. Jej artykuły publikowane są przez takie tytuły jak: Pro et Contra, The New Times, Novaja Gazieta. Autorka ponad 30 prac naukowych poświęconych przemianom społecznym we współczesnej Rosji i krajach Ameryki Łacińskiej.

 

Dr Andriej Zacharow – filozof, publicysta, nauczyciel akademicki, redaktor czasopisma „Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре”, docent Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. Deputowany ludowy Federacji Rosyjskiej (1990-1992), członek Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej (1992-1993), deputowany Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej pierwszej kadencji (1993-1995). Autor ponad 120 publikacji z zakresu m.in.: federalizmu w Rosji, aktywności obywatelskiej i politycznej w Rosji.

 

  Prof. Elena Zdravomyslova – socjolog, profesor Wydziału Nauk Politycznych i Socjologii Europejskiego Uniwersytetu w Petersburgu. Członkini Petersburskiego Stowarzyszenia Socjologów (СПАС), Biura Europejskiego Stowarzyszenia Socjologów (ESA). Kierownik naukowy programu „Badania genderowe” Europejskiego Uniwersytetu w Petersburgu.  Autorka dziesiątek publikacji z zakresu socjologii, problematyki gender studies i feminizmu. Do zainteresowań badawczych należą: role gender w Rosji, ruchy społeczne i społeczeństwo obywatelskie, symbolizm polityczny, metoda biograficzna, badanie rosyjskiej codzienności.

 

Organizatorzy

Dr Magdalena Lachowicz – adiunkt w Instytucie Wschodnim na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wiceprezes stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych.
Dr Agnieszka Smólczyńska-Wiechetek – prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych.

 

 

Program otrzymał wsparcie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach VI Otwartego konkursu