ZAPRASZAMY

na międzynarodową konferencję organizowaną w ramach

III EDYCJI „NOWEJ NARRACJI – DEBATY POLSKO-ROSYJSKIEJ”

13 – 14 listopada 2018 w Poznaniu

„Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce. Pamięć i ochrona praw człowieka – historia, edukacja, aktywizm”

Organizatorzy:
Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych
Instytut Wschodni, Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Przy wsparciu Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Miejsce: Collegium Historicum UAM, ul. Umultowska 89D, Poznań
Godziny: 11:30 -16:30

Język konferencji: j. rosyjski, j. polski, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Wspólnie z zaproszonymi z Polski i Rosji gośćmi chcielibyśmy się zastanowić nad ramami i stanem otoczenia regulacyjnego sektora pozarządowego, dostępem do finansowania i zasobów, kondycją prawa do udziału jednostki w życiu publicznym oraz jak i czy rozwija się bezpieczna przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego? Chcemy zapytać czy możliwe jest skonfrontowanie wzajemnych mitów i stereotypów oraz rozwój efektywnej polsko-rosyjskiej współpracy projektowej na najniższym poziomie – NGO, ruchów miejskich, wprowadzania innowacji społecznych, wzajemnego uczenia się w ramach debaty nad pamięcią kulturową.

Z badań, które przeprowadziliśmy w ramach projektu, wynika, że wspólne działanie jest obciążone pamięcią o przeszłości. Dlatego pytamy też o pamięć. Wiemy, że konflikty na tle historii wpływają na stosunki między państwami, szczególnie gdy historia obu stron obfituje w tragiczne wydarzenia, a pamięć o nich ciągle się konstytuuje. Ale czy historia, z jej różnymi paradygmatami badawczymi i interpretacjami, wpływa na proces budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Jak można kreować pamięć historyczną w celu kształtowania wartościowych postaw i wyposażania w umiejętności umożliwiające efektywne działanie w ramach demokratycznego społeczeństwa.

Ze strony Federacji Rosyjskiej udział wezmą:

Daria Chlewniuk – socjolożka, absolwentka socjologii na Stony Brook University i programu National Research University – Rosyjskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie oraz wspólnego programu Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz Uniwersytetu w Manchesterze. Pracowała wcześniej nad prezentacją i postrzeganiem autentyczności historycznej w muzeach i w badaniach odwiedzających. Jej obecne badania dotyczą spornych momentów pamięci zbiorowej we współczesnej Rosji, z szczególnym uwzględnieniem upamiętnienia czystek stalinowskich w rosyjskich muzeach.
Aleksander Gorbachev – prawnik, obrońca praw człowieka, pracownik Organizacji „Sołdackie Matieri Sankt-Petersburga” („Солдатские матери Санкт- Петербург) – organizacji zajmującej się obroną praw człowieka w sferze stosunków cywilno-wojskowych. Na co dzień zajmuje się obroną w sądach prawa obywateli do odmowy służby wojskowej z powodu przekonań i egzekucji prawa do realizacji alternatywnej służby wojskowej.
  Wiera Dubina  – doktor historii, Fundacja Friedricha Eberta w Rosji, pracownik naukowy Wyższej Moskiewskiej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomii (Szaninka), członkini Rosyjskiego Stowarzyszenia Historii Kobiet. Główne tematy badawcze to historia Rosji, codzienność w historii, metodologia historii, historia emocji, Teoria komunikacji międzykulturowej, historia edukacji, historia gender. Autorka kilkudziesięciu publikacji m.in.  “The Distinction”: Russian nobility and Russian elites in a European context. (18th- 19th Century); Болезненная тема Второй мировой войны: память о сексуальном насилии по обе стороны фронта (2012), Воспитание скукой: обращение с эмоциями в русском дворянском образовании середины XIX века (2010).
  Dmitrij Dubrowski – doktor nauk humanistycznych, Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie, Centrum Niezależnych Badań Socjologicznych w Petersburgu, członek Rady Obrony Praw Człowieka w Petersburg. Obecnie prowadzi projekt badawczy dotyczący badania instytucji ekspertyzy sądowej  w Rosji,  prowadzi stronę poświęconą temu tematowi: amicus-curiae.info. Ponadto prowadzi wykłady o prawach człowieka w Wyższej Szkole Ekonomii, zajmuje się monitoringiem stanu akademickich praw i swobód w Rosji. Główne tematy badawcze to : historia praw człowieka w Rosji i ZSRR, akademickie prawa i swobody, sport, polityka i prawa człowieka, mowa nienawiści i przestępstwa na tle mowy nienawiści.
   

Maks Olenichev – aktywista, prawnik zajmujący się  obroną praw człowieka, szef działu prawnego „Klubu Prawników Organizacji Non-Profit” (Клуба юристов некоммерческих организаций)  działającego w  Petersburgu. Od 2014 roku zajmuje się ochroną organizacji non-profit, które otrzymały status „obcego agenta”. Reprezentuje je w sądach krajowych w Rosji oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (łącznie 21 organizacji). Współautor kilku raportów analitycznych na temat sytuacji III sektora w Rosji oraz  statusu „agenta zagranicznego”. Obecnie reprezentuje w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 9 rosyjskich organizacji pozarządowych i 2 działaczy społecznych. W sferze zainteresowań zawodowych znajdują – wolność zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, dyskryminacja, prawa człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, międzynarodowa ochrona praw człowieka.

  Olga Polyakova – rosyjska aktywistka, stworzyła  platformę edukacji obywatelskiej „Trava” („трава”) w Petersburgu Prowadzi projekty kulturalne i społeczne dotyczące aktywizmu żywnościowego, prawa do miasta,  wzajemnej pomocy i samoorganizacji, uniezależnienia się od państwa i korporacji. . Angażuje się w działalność miejską i budownictwo komunalne w Petersburgu. Główne tematy działania to: miasto, polityka, środowisko, inicjatywy społeczne. W Travie odpowiada za organizację publicznych dyskusji; warsztatów w przestrzeniach miasta oraz wycieczek zwracających uwagę na kwestie społeczne, polityczne, kulturowe i środowiskowe.

 

(źródło: https://22.kmwi.pl/marcin-wojdat)

Marcin Wojdat – Sekretarz M.St. Warszawy

Socjolog, absolwent UW, społecznik, pracownik warszawskiego samorządu. Przez długie lata związany z sektorem organizacji pozarządowych. Obecnie pełni funkcję Sekretarza m.st. Warszawy, wcześniej twórca i dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które wprowadziło nowatorskie rozwiązania związane  z zarządzaniem warszawskim samorządem przy użyciu partycypacji społecznej oraz badań społecznych. W Urzędzie odpowiada m.in. za koordynację działań, informację wewnętrzną, rozwój nowych technologii, systemową współpracę z uczelniami oraz wdrażanie idei smart city realizowanej poprzez wspieranie rozwiązań oddolnych, społecznościowych, biorąc pod uwagę lokalny sposób zastosowania globalnych technologii.

  Elena Zhemkowa – dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Stowarzyszenia „MEMORIAŁ”, zasiada w Radzie Moskiewskiego Naukowo-badawczego Centrum „Memoriał, kurator rosyjsko-niemieckich projektów  prowadzonych przez „Memoriał” („Ofiary dwóch dyktatur”), koordynuje projekty „Memoriału” skierowane do młodzieży m.in. Ogólnorosyjski Konkurs „Człowiek w historii. Rosja – XX w.”, programy stypendialne. Główne tematy badawcze i sfery zainteresowań: historia politycznych represji, analiza porównawcza sowieckich i nazistowskich mechanizmów represji oraz rozwój organizacji pozarządowych i promocja ich działalności.
  Elena Shakova – prezes organizacji obrony praw człowieka „Grażdańskij Kontrol” z Petersburga . Od 1998 roku pracuje w organizacji, której działania od 1992 roku skierowane są przede wszystkim na: wspieranie reformy sądownictwa, w tym przejrzystości orzeczeń sądowych i działalności sądów;  wspieranie rozwoju profesjonalnego prawników; przeciwdziałanie ksenofobii i nietolerancji. Elena Shakova zajmuje się problemami: praworządności, reform systemu sądownictwa, sądowej kontroli działalności służb specjalnych, dostępem do wymiaru sprawiedliwości a także organizacją systemu bezpłatnej pomocy prawnej oraz alternatywnymi do sądowych sposobami rozwiązywania konfliktów.
   

Martyna Łokuciejewska – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Z wykształcenia jest filmoznawczynią. Obecnie rzeczniczka prasowa największej instytucji kultury w Wielkopolsce – CK ZAMEK. Wcześniej zajmowała  się m.in. promocją kina, edukacją filmową i festiwalami filmowymi.

Organizatorzy: 

  Dr Magdalena Lachowicz – dyrektor do spraw dydaktycznych Instytutu Wschodniego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wiceprezes stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, specjalista w zakresie badania etnonacjonalizmu, procesów narodowotwórczych i zagadnień gospodarczo-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, autor szeregu artykułów naukowych. W latach 2012 – 2017 współpracująca z Polsko-Rosyjskim Centrum Dialogu i Porozumienia, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Koordynator merytoryczny projektów w Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych. Zaangażowana w szereg działań aktywizujących młodzież i łączących współdziałanie uczelni, biznesu i trzeciego sektora.
  Dr Agnieszka Smólczyńska-Wiechetek  – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, tłumacz języka białoruskiego i rosyjskiego. W latach 2010-13 – asystent w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2007 -2013 r. koordynator międzynarodowych projektów w programach Polska Pomoc Zagraniczna, Wspólne działania polsko-białoruskie, . Od 2013 roku w Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych. Od 2018 roku adiunkt w Instytucie Wschodnim na Wydziale Historycznym UAM.

KONFERENCJA JEST CZĘŚCIĄ PROJEKTU: „NOWA NARRACJA – dezinformacja a dialog i współpraca w sferze NGO”
PROJEKT UZYSKAŁ WSPARCIE W RAMACH VII OTWARTEGO KONKURSU CPRDIP