Konkurs na najlepszy tekst analityczny 2015 – Ukraina

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych organizuje otwarty konkurs na udział w projekcie: „Konkurs na najlepszy tekst analityczny” adresowany do ukraińskich środowisk opiniotwórczych.

Konkurs jest formą wsparcia niezależnych mediów i budowania wspólnej dla całej Ukrainy przestrzeni świadomości obywatelskiej.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się ukraińscy dziennikarze prasowi, telewizyjni, Internetowi i radiowi, a także naukowcy i specjaliści z dziedzin, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, historii oraz studenci kierunków dziennikarskich i medioznawczych z całej Ukrainy.

Zależy nam, aby zgłaszane propozycje  w najróżniejszy sposób dotykały spraw dotyczących  rozwoju, przemian społecznych, kultury, polityki, gospodarki, stosunków międzynarodowych i najnowszej historii Ukrainy, które poszerzają wiedzę o kraju sąsiada i przyczyniają się do lepszego wzajemnego zrozumienia się.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka a ich treść  powinna być zgodna z proponowanymi tematami konkursu:

Każdy uczestnik wybiera jeden z bloków tematycznych i opracowuje zaproponowane w nim tematy :

BLOK A Polityka zagraniczna: 1. Polityka zagraniczna Ukrainy – szanse, wyzwania i zagrożenia; 2. Perspektywy rozwoju relacji Ukrainy z Federacją Rosyjską – jakie scenariusze działań dyktować będzie Moskwa, a jaki kierunek rozwiązania kryzysu przyjmie Kijów? 3. Rozwój modelu współpracy regionalnej Ukrainy w państwami sąsiadującymi – możliwość redefinicji dotychczasowych form kooperacji.

BLOK B Przemiany ustrojowe: 1 Perspektywy transformacji ustrojowej na Ukrainie – decentralizacja, federalizacja; 2. Perspektywy reform organów ochrony prawa i bezpieczeństwa publicznego.

BLOK C Społeczeństwo i państwo: 1. Mechanizmy lustracyjne i antykorupcyjne – model rozwiązań, procedury realizacji, ocena skuteczności; 2.Zaufanie społeczeństwa wobec władz i organów ochrony prawa – stan, perspektywy, wyzwania.

BLOK D Bezpieczeństwo : 1. Zmiany w strategicznych kierunkach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy – model reform systemu bezpieczeństwa narodowego.

BLOK E Gospodarka:  1. Perspektywy reform gospodarczych i wolnorynkowych na Ukrainie – szanse na ich wdrożenie, rola zagranicznej pomocy finansowej; 2. Rola oligarchów w ukraińskiej polityce – czy możliwe jest odejście od oligarchicznego modelu gospodarki?

Do konkursu mogą być zgłaszane prace w języku ojczystym (używanym) autora lub polskim.

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Kategoria I – dla doświadczonych dziennikarzy, naukowców i specjalistów

Kategoria II – dla studentów

 

Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów, a także przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały.

Dla autorów najwartościowszej publikacji przewidziano nagrody finansowe oraz udział w wizycie studyjnej w Polsce.

W kategorii I:  I nagroda –  500 Euro; II nagroda –  300 Euro; III nagroda – 100 Euro i wygłoszenie referatu podczas międzynarodowej konferencji naukowej

 

W kategorii II: I nagroda – 250 Euro; II nagroda – wygłoszenie referatu podczas międzynarodowej konferencji naukowej.; III nagroda – wygłoszenie referatu podczas międzynarodowej konferencji naukowej

 

Termin zgłaszania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku

Prace należy przesłać na adres: konkurscwim@wp.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurscwim@wp.pl

Zgłoszenie do konkursu: ankieta do pobrania

Regulamin Konkursu – do pobrania